×

ช่วยทำการบ้านฟรี

เพราะอะไรถึงเข้าร่วมกับ Brainly?

  • ถามคำถามที่คุณอยากรู้
  • ได้คำตอบที่มีคำอธิบาย
  • ตรวจสอบคำตอบที่ใกล้เคียง

คำตอบ

2014-01-30T13:28:39+07:00

การผันอักษร 3 หมู่

อักษรกลาง ( ก จ ด ตฎ ฏ บ ป อ ) ผันได้ทุกเสียง เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า

อักษรสูง ( ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ) ถ้าเป็นคำเป็นจะมีพื้นเสียงจัตวา ผันด้วยรูป เอก โท

ถ้าเป็นคำตายจะมีพื้นเสียงเอก ผันด้วยรูป โท

อักษรต่ำ

คำเป็นพื้นเสียงสามัญ ผันด้วยรูป เอก โท

คำตายถ้าเสียงสั้น พื้นเสียงจะเป็นเสียงตรี ผันด้วย เอก จัตวา

คำตายเสียงยาว จะมีพื้นเสีย โท ผันด้วยรูป โท จัตวา
สมอง
  • สมอง
  • ผู้ช่วยเหลือ
ไม่มั่นใจกับคำตอบใช่ไหม?
เรียนรู้เพิ่มเติมกับ Brainly
มีปัญหากับการบ้านของคุณหรือเปล่า?
ขอความช่วยเหลือได้ฟรี!
  • คำถาม 80% ได้รับคำตอบภายใน 10 นาที
  • เราไม่เพียงแต่ตอบคำถาม แต่เรายังช่วยอธิบายความรู้เกี่ยวกับคำถามนั้นอีกด้วย
  • ผู้เชี่ยวชาญของเรารับประกันคุณภาพ