คำตอบ

2014-01-28T18:01:46+07:00
ส่วนประกอบของโครงงานที่ต้องมีคือ
  1.  ชื่อโครงงาน
2.
 ชื่อผู้ทำโครงงาน
3.
 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4.
 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
5.
  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
6.
  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
7.
  วิธีดำเนินงาน
8.
 แผนปฏิบัติงาน
9.
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.
 เอกสารอ้างอิง
เมื่อรู้ส่วนประกอบแล้วก็คิดว่าจะทำโครงงานอะไรเช่น โครงงานผักสวนครัว

2014-01-29T01:55:55+07:00
อาจจะเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการปลูกพืชแต่ละชนิดก็ได้ครับ อย่างเช่นคะน้าอ่ะครับ