คุณจะแนะนำคนอื่นให้มาใช้บริการนวดแผนโบราณที่วัดโพธิ์หรือไม่ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

1