คำตอบ

2014-01-28T18:52:31+07:00
Subject + Verb2 ตามนี้จ้า ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้ว
2014-02-03T20:03:04+07:00
Past Sim. เป็นเท้นทีเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว, ผ่านมาแล้ว, เกิดขึ้นในอดีต
โครงสร้าง S + v.2
Negative S + didn't + v.1
Question Did + S + v.1 ?