คลื่นเสียงในอากาศมีความถี่ 400 เฮิรตซ์ ความเร็วของคลื่น 345 เมตรต่อวินาที มีแอมพลิจูด 0.005 มิลลิเมตร จงคำนวณหาความเข้มและระดับความเข้มเสียง

1