สถาบัน ครอบครัว มีความสำคัญอย่างไร บทบาทของสมาชิกอย่างไร
สถาบัน การศึกษา มีความสำคัญอย่างไร บทบาทของสมาชิกอย่างไร
สถาบัน ศาสนา มีความสำคัญอย่างไร บทบาทของสมาชิกอย่างไร
สถาบัน การเมืองการปกครอง มีความสำคัญอย่างไร บทบาทของสมาชิกอย่างไร
สถาบัน นันทนาการ มีความสำคัญอย่างไร บทบาทของสมาชิกอย่างไร
ช่วยๆหน่อยน้า

1

คำตอบ

2014-01-28T22:32:32+07:00
สถาบันครอบครัวมีความสำคัญในการปลูกฝังความอบอุ่นให้กับเยาวชนเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันใกล้ตัวที่สุด บทบาทของสมาชิกก็ควรอยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่และดูแลสมาชิกในครอบครัว
สถาบันการศึกษามีหน้าที่ในการปลูกฝังความเป็นระเบียบและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ บทบาทคือให้ความรู้ทางวิชาการคู่คุณธรรม
สถาบันศาสนามีความสำคัญในการปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม เป็นคนมีจิตใจที่ดี บทบาทคือสั่งสอนหลักธรรมคำสอนให้กับมนุษย์