คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-01-29T18:30:39+07:00
2014-01-29T18:31:55+07:00
อิทธิบาท 4 หมายถึง หนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ
1.ฉันทะ  ความพอใจ ใฝ่ใจรัก
2.วิริยะ   ความเพียร
3.จิตตะ  ความคิด
4.วิมังสา ความไตร่ตรองหรือทดลอง
เช่น เราไม่เก่งวิชาสังคมเลย เราอยากเก่งในวิชานี้ อันดับแรกเราต้องมีใจรัก ทำใจให้รักในวิชานี้ก่อน แล้วก็เพียรพยายามศึกษา เล่าเรียน หาความรู้เพิ่มเติม หลังจากนั้นเราก็ต้องรู้จักตรวจสอบตนเองว่าสิ่งที่เราศึกษา หรือ เข้าใจนั้นถูกต้องหรือเปล่า แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จ เฮ้!
ฮับ :D