1.ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่อาณาจักรตามพรลิงค์ ปรากฏหลักฐานในปัจจุบันคืออะไร

2.อาณาจักรตามพรลิงค์มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองใด

3.อิทธิพลของประเทศใดที่เป็นต้นกำเนิดของศิลปวัฒนธรรมไทยในอาณาจักรต่าง ๆ

4.พระธาตุพนม ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนามาจากแหล่งใด

5.เจดีย์พระธาตุพนมอยู่ในอาณาจักรใด

6.บริเวณแม่น้ำปิง แม่น้ำกก แม่น้ำโขง เป็นที่ตั้งของอาณาจักรใด

7.ในบันทึกของจีน กล่าวถึง โถโลโปตี้ หมายถึงอาณาจักรใด

8.หลักฐานที่ยืนยันว่าละโว้เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมคือข้อใด

9.ศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณใดในปัจจุบัน

10.ศาสนาที่รุ่งเรืองในอาณาจักรละโว้ คือข้อใด

11.อาณาจักรโยนกปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด

12.ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัยคือใคร

13.ปฐมกษัตริย์ของล้านนาคือใคร

14.การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นรูปแบบการปกครองที่ไทยรับอารยธรรมมาจากที่ใด

15.อาณาจักรใดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้

16. พื้นที่ที่มีความเจริญทางด้านการค้าเพราะเป็นเมืองท่าที่สำคัญหมายถึงอาณาจักรใด

17.สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรอิศานปุระนับถือพระพุทธศาสนานิกายอาจาริยวาท

18.ศาสนสถานใดที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาของอาณาจักรศรีวิชัย

2

คำตอบ

2014-01-29T20:35:28+07:00
2.เมืองนครศรีธรรมราช
5.อาณาจักรโคตรบูร
7.อาณาจักรทวารวดี
9.จ.สุราษฏร์ธานี
10.ศาสนาพราหมณ์
11.จังหวัดเชียงราย
15.อาณาจักรตามพรลิงค์ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรลังกาสุกะ อาณาจักรปัตตานี
ความรู้เดิมจำได้แค่นี้อะ ข้ออื่นไม่ชัวร์ โทษทีนะ นานแล้ว สู้ๆ :D
2014-01-31T23:40:58+07:00