มี4พยางค์
ขึ้นต้นด้วยทิลงท้ายด้วยณ
หมายถึง ความรู้เป็นทิพย์
คำนี้คือ..................

1