คำตอบ

2014-01-31T09:45:03+07:00
วัดเชตุพลวิมลมังคลาราม
วัดอรุณฯ
วัดราชโอรสาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชบพิตรฯ
ร.6ไม่มีวัดประจำราชกาล
วัดราชบพิตรฯ
ร.8ไม่มีวัดประจำราชกาล
วัดพระราม 9 กาญจนาพิเษก
2014-02-01T09:54:23+07:00
วัดประจำรัชกาลที่ 1 คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดประจำรัชกาลที่ 2 คือ วัดอรุณราชวราราม
วัดประจำรัชกาลที่ 3 คือ วัดราชโอรสาราม
วัดประจำรัชกาลที่ 4 คือ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดประจำรัชกาลที่ 5 คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
วัดประจำรัชกาลที่ 6 คือ วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 7 คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
และวัดประจำรัชกาลที่ 8  วัดสุทัศนเทพวราราม ค่ะ