กฎอุปสงค์หรือกฎของความต้องการซื้อแสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในลักษณะใด
1ผู้บริโภคมีรายได้น้อย
2ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าราคาถูก
3ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าในช่วงลดราคา
4ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้หลายชนิดแต่จ่าย เงินน้อย

2

คำตอบ

2014-01-31T17:27:27+07:00
คิดว่าข้อสองค่ะ ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าราคาถูก
2014-01-31T17:57:40+07:00