ภาวะของปาล์มดิบ เกิดการลดน้อยถอยลง เพราะ
จำนวนของปาล์มดิบมีอยู่อย่างจำกัด เกิดจากที่ยังไม่ถึงช่วงฤดูการของผลผลิต ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคอย่างไร

1

คำตอบ

2014-02-01T17:02:16+07:00
เศรษฐศาสตร์จุลภาคนั้นเป็นเครษฐศาสตร์หน่วยย่อย ซึ่งในคำถามนี้ เกี่ยวกับผู้ปลูกปาล์มน้ำมันครับ เนื่องจากผู้ผลิตปาล์มนั้น ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพราะยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้ปาล์มมีจำนวนน้อย ไม่พอต่อความต้องการของตลาดครับ