ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ที่มีค่าเป็นบวกมาก และมีค่าเป็นลบมาก แปลความหมายได้อย่างไรบ้าง ค่

1

คำตอบ

2014-02-01T17:48:58+07:00