คำตอบ

2014-02-07T21:04:12+07:00
วรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและถือกันว่าเป็นเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา คือ “ลิลิตโองการแช่งน้ำ”โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)