คำตอบ

2014-02-05T20:06:44+07:00
การระเหย (Evaporation) คือ กระบวนการที่ของเหลว เช่น น้ำเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติเป็นแก๊ส โดยไม่จำเป็นต้องมีอุณหภูมิถึงจุดเดือดก็ได้สมบัติเกี่ยวกับการระเหยของของเหลว

     การระเหยเป็นการเปลี่ยนสถานะของเหลวกลายเป็นไออย่างช้า ๆ การระเหยเกิดขึ้นได้ทุกอุณหภูมิ การระเหยเกิดจากโมเลกุล ของของเหลวอยู่ชิดกัน เมื่อโมเลกุลของเคลื่อนที่จะเกิดการชนกัน และมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่กัน ทำให้บางโมเลกุลได้รับ พลังงานเพิ่มขึ้น บางโมเลกุลมีพลังงานลดลง ถ้้าโมเลกุลที่อยู่ผิวหน้าของของเหลวมีพลังงานสูงพอ ที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุล ก็จะหลุดออกไปและอยู่ในสถานะก๊าซ ระหว่างที่ของเหลวระเหย โมเลกุลที่ระเหยเป็นไอจะมีพลังงานสูง โมเลกุลที่เหลืออยู่จะมีพลังงานจลน์น้อย เพราะฉะนั้นอุณหภูมิของของเหลวจะลดลง ดังนั้นของเหลวจึงดูดความร้อนจาก สิ่งแวดล้อมเข้าไปชดเชย ฉะนั้นการระเหยเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย
การระเหยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
1. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูง ของเหลวระเหยได้เร็ว อุณหภูมิต่ำ ระเหยจะช้า
2. พื้นที่ผิวของของเหลว ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก จะระเหยได้ยากกว่าของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลน้อย
3. ชนิดของของเหลว ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก จะระเหยได้ยากกว่าของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลน้อย
4. ความดันบรรยากาศ ถ้าความดันบรรยากาศต่ำ ของเหลวจะระเหยได้ดี

2014-02-11T17:12:16+07:00
การระเหย หมายถึง การที่สสารที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลว กลายสภาพเป็นแก๊สหรือไอ เมื่อได้รับความร้อนค่ะ