ข้อใดไม่เป็นจริง
1.ตรรกยะ+ตรรกยะ=ตรรกยะ
2.อตรรกยะxอตรรกยะ=อตรรกยะ
3.อตรรกยะ-ตรรกยะ=อตรรกยะ
4.อตรรกยะ/ตรรกยะ=อตรรกยะ

2

คำตอบ

2014-02-05T22:12:42+07:00
2014-02-06T19:14:21+07:00
ข้อสอง  อตรรกยะ คูณ อตรรกยะ  ได้  อตรรกยะ

ยกตัวอย่าง  รูท 2 คูณ รูท2 เท่ากับสอง  ซึ่งเป็นตรรกยะ