คำตอบ

  • 0illy
  • มือใหม่
2014-02-06T01:34:24+07:00
คำนำ(กลางหน้ากระดาษ)
(ย่อหน้าTab1)  โครงงาน เรื่อง กล่องทิชชู  เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอโครงงานเรื่อง กล่องทิชชู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....  โรงเรียน.......... ภายในเล่มได้จัดทำตามรูปแบบของรายงานโครงงานเพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้ประกอบการศึกษาโครงงานได้อย่างเต็มที่ ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้   ณ    ที่นี้ด้วย (กดEnt.2-3ครั้งค่ะ)
คณะผู้จัดทำ(จัดชิดขวาสุดนะคะ)