คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-07T20:12:38+07:00
หลังจากที่มีการปฏิวัติการเกษตรไปแล้วนั้น(อาหาร) มนุษย์ก็ต้องการปัจจัย 4 ขั้นต่อไปนั่นคือเครื่องนุ่งห่ม จึงเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมา
1. เป็นการเปลี่ยนแปลง วิธีระบบการผลิตในครัวเรือน เพื่อการยังชีพ (การใช้แรงงานคน) ไปเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักร เพื่อการค้าขาย
2. สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
- การเพิ่มขึ้นของประชากร    
- การขยายตัวทางการค้า เนื่องจากลัทธิพาณิชยนิยม
- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- ระบบธนาคารที่มั่นคง และการค้าที่เพิ่มมากขึ้น
3. จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (เริ่มต้นขึ้นก่อนในประเทศอังกฤษ เกิดในอุตสาหกรรมการทอผ้าก่อนเป็นอันดับแรก)
- มีเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากอังกฤษปฏิวัติก่อนเพื่อนบ้าน มีความมั่นคงอังกฤษมีรัฐสภา และคณะรัฐบาลแล้ว ในขณะที่ประเทศอื่นยังโค่นล้มกษัตริย์อยู่
- มีทรัพยากรที่สำคัญคือ เหล็ก กับถ่านหิน
- มีดินแดนอาณานิคมมีจำนวนมาก จำนวนตลาดทางการค้าจึงมากตาม
- รัฐบาลส่งเสริมการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ จึงทำให้พวกนักวิทยาศาสตร์มีทุนในการศึกษา และค้นคว้าสิ่งใหม่ๆออกมา
4. สมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
- ระยะที่ 1 ยุคเหล็ก และพลังงานไอน้ำ ต้มน้ำให้เดือด การใช้เหล็ก
- ระยะที่ 2 ยุคเหล็กกล้า (ไม่เป็นสนิม) และพลังงานใหม่ (น้ำมันปิโตเลียม และก๊าซธรรมชาติ)
- ระยะที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์ โลกาภิวัฒน์ นาโน เทคโนโลยีใหม่
5. ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
- ด้านสังคม
- ประชากรเพิ่มขึ้น 
- การขยายตัวของสังคมเมือง (สลัมของผู้ใช้แรงงานนั้นมีจำนวนมาก ทางรัฐบาลจึงสร้างเฟลชให้พวกสลัมอยู่ เพื่อที่จะจัดระเบียบทางสังคมให้ดูเป็นระเบียบยิ่งขึ้น)
- วิถีชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายขึ้น เพราะมีเครื่องจักรมาทุ่นแรง
- เกิดชนชั้นนายทุน (รวย) และกรรมชีพ (จน)  
- ด้านเศรษฐกิจ
- เกิดการผลิตในระบบโรงงาน
- การผลิตสินค้ารวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
- เกิดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตร กำหนดผลผลิตไม่ได้ ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมกำหนดได้
- ด้านการเมือง
- คนชั้นกลาง(ประชาชน)เริ่มมีเงินมากขึ้น และส่งผลให้พวกนี้มีบทบาททางการเมือง
- การต่อสู้ของชนชั้นกรรมชีพ เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม
- การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม

ยิ่งผลิตมากยิ่งต้องการทั้งแรงงาน ทรัพยากรมากขึ้น เพื่อใช้ในการผลิต จึงมีการล่าอาณานิคมเกิดขึ้น เพื่อขยายอาณาเขต แรงงาน และทรัพยากรให้มากขึ้น
- ด้านภูมิปัญญา
- ลัทธิเสรีนิยม ของ อดัม สมิธ
- ลัทธิสังคมนิยม ของ คาร์ล มาร์กซ์