คำตอบ

  • Kelly
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-10T23:40:04+07:00
คำนำ = Preface

The production has prepaced a report on ...... ( เรื่องที่คุณจะทำเป็นรายงาน) for use as a subplementary leatning material. for those who are interested in ........ ( เเปลก็คือ สำหรับท่านที่มีความสนใจในเรื่อง ... ( เรื่องที่คุณทำเป็นรายงาน) ) To communicate .................... ( เรื่องที่คุณทำเป็นรายงานอีกนั่นเเหละ )

The production hopes the report is useful for leaning.
( ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน )

ถ้าทำเป็นกลุ่มให้ใช้ production teams = คณะผู้จัดทำ...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


หน้าปกรายงาน - report�

Report on

.................................. ( เรื่องที่ทำเป็นรายงาน )

Made by

.................................. ( ชื่อของคุณ )

Present to

.................................. ( ชื่อบุคคลที่คุณจะส่งรายงาน )

This report is part of ....................... subject . ( รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรก็ว่าไป )


Term�.... year of education ..... ( เทอมที่....ของภาคเรียน.....�)
................................. ( ชื่อโรงเรียน มหาลัย ฯลฯ )

บรรณนานุกรม หรือเเหล่งข้อมูล - Bibliography or refreces ( ใช้ได้สองอย่างค่ะ )

........................
....................
........................
...............

( ใส่ชื่อเเหล่งข้อมูลลงไป)


สารบัญ = Table of contents�
chapter 1 : ..................
Chapter2 :...............