คำตอบ

2014-02-07T01:03:38+07:00
การคูณพหุนาม
1. (หน้า + หน้า)2 = (หน้า)2 + 2(หน้า) * (หลัง) + (หลัง)2
2. (หน้า + หลัง)2 = (หน้า)2 – 2(หน้า) * (หลัง) + (หลัง)2

3. (หน้า + หลัง)3 = (หน้า)3 + 3(หน้า)2 (หลัง) + 3(หน้า) * (หลัง)2 + (หลัง)3
4. (หน้า – หลัง)3 = (หน้า)3 – 3(หน้า)(หลัง) + 3(หน้า) * (หลัง)2 – (หลัง)3
5. (หน้า + กลาง + หลัง)2 = (หน้า)2 + (กลาง)2 + (หลัง)2 + 2(หน้า) * (กลาง) +2(หน้า) * (หลัง) + 2(กลาง) * (หลัง)

การหารพหุนาม
1.เรียงกำลังของพหุนามทั้งตัวตั้งและตัวหารจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก     
2.นำพจน์แรกของตัวหารไปหารพจน์แรกของตัวตั้ง
3.นำผลลัพธ์จากข้อ 2 ไปคูณตัวหาร ได้เท่าไรเอาไปลบออกจากตัวตั้ง
4.นำพจน์แรกของตัวตั้งไปหารพจน์แรกของผลลัพธ์ที่ได้ในข้อ3        
5.นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ4ไปคูณตัวหารแล้วนำไปลบออกจากผลลัพธ์ที่ได้ในข้อ3
ทำกระบวนเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถหาผลหารที่เป็นเอกนามได้จึงจะถือว่าการหาร
เสร็จสิ้นแล้ว