วันที่ฝนตกมากที่สุดวัดปริมาณได้มากกว่าปริมาณนำ้ฝนเฉลี่ยเท่าไร

1