1. โอ้อกเรามีกรรมทำไฉน จึงจะได้แนบชิดขนิษฐา


คำที่ขีดเส้นใต้อ่านอย่างไรจึงจะไพเราะ1. อ่านทอดเสียงแล้วปล่อยให้หางเสียงผวนขึ้นจมูก2. อ่านครั่นเสียงให้น้ำเสียงติดขัดสะเทือนอารมณ์3. อ่านเปลี่ยนเสียงจากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูง4. อ่านหลบเสียงจากเสียงสูงลงไปเสียงต่ำ

2