ถ้าเป็นเพื่อนสนิดมากถึงขนาดเป็นเพื่อ

นตายได้ก็ต้องยอมไป