มีดอกกุหลาบอยู่ 3 สี มีทั้งหมด 60 ดอก ดอกกุหลาบสีแรก มี36ดอก ดอกกุหลาบสีสอง มี 24 ดอก ดอกกุหลาบสีที่สาม มีทั้งหมดกี่ดอก


2
ช่วยกันคิด
สีที่1+สีที่2+สีที่3=จำนวนทั้งหมด
น้องลองคำนวนดู
รวมเเล้วเป็น 72
ดอกกุหลาบสีที่สามไม่มีสักดอกคะ

คำตอบ

2014-02-07T20:42:30+07:00
น้องพิมพ์คำถามงงๆ คือต้องการหาผลรวม หรือหาจำนวนกุหลายสีที่สาม?

ทั้งหมด 60 ดอก
สี 1 มี 36 ดอก
สี 2 มี 24 ดอก

เพราะฉะนั้น สี 3 มี 60-36-24 = 0 ดอก.. 
// น้องพิมพ์โจทย์ไม่ครบนี่ครับ?
2014-02-07T21:13:34+07:00
เท่ากับ0ดอกเพราะนำดอกกุหลาบสีแรก36ดอก บวกกับ ดอกกุหลาบสีสอง24ดอก จะเท่ากับ 60ดอกแล้วนำมาลบกับ60ดอก ก็จะเท่ากับ0