ชรชั้นปกครองของกรุงศรีอยุธยามีบทบาทในการส่งเสริมศิลปกรรมอย่างไร

1

คำตอบ

2014-02-15T23:05:27+07:00
ศิลปกรรมมีหลายสาขา เช่น สถาปัต ประติมากรรม จิตรกรรม เป้นต้น
ผลงานด้านศิลปกรรมของชนชั้นในสมัยอยุธยาได้ก่อเกิดความงามและคุณค่าของภูมิปัญญาและวัตนธรรมไทย ส่วนมากล้วนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยมีพระมหากษัตรย์เป็นผู้อุปถัม