จงแก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งแสดงวิธีตรวจสอบคำตอบ ข้อ1 3x-2/5=7+2x ข้อ2 1/2+6y=-4y

2

คำตอบ

2014-02-08T20:51:17+07:00
3x-2/5      =    7+2x
5(3x-2/5)  =  5(7+2x)
15X-2       =  35+10x
15x-10x    =  35+2
         5x   = 37
           x  =  37/5 
ตรวจคำตอบ (3*37/5)-2/5 =  7+(2*37/5)
                  111/5 - 2/5 =   7+74/5
                         109/5 =   (7*5/5) + 74/5
                          109/5=  35/5 + 74/5                                                                                                     109/5= 109/5  เป็นจริง
1/2+6y= - 4y
2(1/2+6y)=2(-4y)
1+12y = -8y
12y+8y= -1
      20y= -1
        y= -1/20
ตรวจคำตอบ 1/2 + (6*-1/20) = -4(-1/20)
                  1/2 - 6/20       =   4/20
                       10/20 - 6/20  =  1/5
                             4/20  = 1/5
                              1/5   = 1/5     เป็นจริง