จงบอกว่าตัวแปรใดแปรผันตรงกับปริมาณใดพร้อมทั้งบอกค่าคงตัว
V=PT เมื่อ T เป็นค่าคงตัว T ไม่เท่ากับ 0

2