21 เสียงจร้า
3 เสียง ค่ะ อักษรสูง อักษรกลาง และ อักษรต่ำ