คำตอบ

2014-02-09T17:00:44+07:00
เป็นวันจาตุรงคสันนิบาตค่ะ คือวันที่พระสงฆ์อัครสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น นอกจากนี้ในวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้ายังได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์อีกด้วย ในวันมาฆบูชานี้เป็น "วันแห่งความรัก" ของทางพระพุทธศาสนา แถมในปีนี้ยังตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ และเป็นวันแห่งความรักสากลอีกด้วย