สงครามเย็น
สงครามจิตวิิทยามีลักษณะเป็นอย่างไร และมีเหตุการใดบ้างในยุคสงครามเย็น

1
ตามความเข้าใจ// มันคือกลยุทธ์แนวทางต่อต้านการต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธ ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ แต่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของกลุ่มคนที่โดนกระทำเหมือนการกดดันเพื่อให้มีการตัดสินใจบ้างอย่างอะ เหตุการณ์นึงถ้าำจำไม่ผิดนะ และก็ไม่แน่ใจว่าประเทศอะไร กลยุทธ์ของเขาคือการปาน้อง อุนจิ ไปใส่สถานที่ๆบุคคลนั้นอาศัยอยู่ กดดันๆๆๆ อ่า...ความรู้คืนครูหมดแล้ว555+
ขอบคุณครับ

คำตอบ

  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T16:12:11+07:00
สงครามเย็น เป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประเทศ 2 กลุ่ม ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบอบการเมืองต่างกัน  เหตุการณ์ นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาดังกล่าว คำนึงถึงสงครามเย็นเป็นหลัก นับจากปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) จนกระทั่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ใน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) สมัยเริ่มต้นสงครามเย็น น่าจะอยู่ในสมัยวิกฤตการณ์ทางการทูตในตอนกลางและปลาย ค.ศ. 1947 เมื่อสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกิดขัดแย้งเรื่องการจัดตั้งองค์การสันติภาพในตุรกี ยุโรปตะวันออกและเยอรมนี ความตึงเครียดเนื่องจากการเผชิญหน้ากันระหว่างอภิมหาอำนาจ แต่ยังไม่มีการประกาศสงครามหรือใช้กำลัง เป็นสมัยลัทธิทรูแมน วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1947 กับประกาศแผนการมาร์แชลล์ เพื่อฟื้นฟูบูรณะยุโรปตะวันตก ซึ่งได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สอง การขยายอิทธิพลของโซเวียตในยุโรปตะวันออก และการแบ่งแยกเยอรมนี การวิจัยและพัฒนาโครงการทางการทหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมาก เกิดขึ้นในในช่วงเวลานี้ รวมถึงการแข่งขันกันสำรวจอวกาศ และการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ด้วย ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตน สงครามจิตวิทยา ซึ่งสาเหตุที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้นก็เ พราะต้องการผลประโยชน์ต่างๆจากสังคม ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวนั้นไม่สามารถหาจากการดำรงชีพ แบบโดดเดี่ยวได้ อาทิ
1.ความปลอดภัยในชีวิต
2.การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
3.ปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
4.อำนาจ ทรัพย์สิน บริวาร