คือการมีสมาธิค่ะ-0- 555555
เรามีสมาธิเพื่อผ่อนคลายและรักษาสภาวะของจิตใจให้คงมั่น เพื่อที่เราจะได้มีสติ และระลึกว่าเราควรทำเช่นไร อย่างไรครับ (ผมคิดว่างี้น่ะ)
มีสติ จิตใจปล่อยวาง ไม่ความคิดระหว่างนั่งสมาธิเชิงลบ มีเวลาทบทวนสิ่งที่จะทำและเคยทำ ใจสงบกายสงบค่ะ

คำตอบ

  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T20:26:39+07:00
1. เพอความต ่ื งม้ั นแห ่ั งสต ่ สิมปช ั ญญะ ั2. เพออย ่ื เปู่ นส็ ขในป ุ จจั บุ นั3. เพอได ่ื ฌาณท ้ ศนะ ั4. เพอทำก ่ื เลสให ิ ส้น
  • Sumsa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-09T20:34:50+07:00
เรามีสมาธิเพื่อผ่อนคลายและรักษาสภาวะของจิตใจให้คงมั่น เพื่อที่เราจะได้มีสติ และระลึกว่าเราควรทำเช่นไร อย่างไรครับ (ผมคิดว่างี้น่ะ)