.ให้ + - x / ( บวก ลบ คูณ หาร) จำนวนต่อไปนี้ ให้เท่ากับ 1
1 2 3 4 5 6 7=1
คิดยังงัยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

1