คำตอบ

2014-02-10T19:57:15+07:00
1. ระยะระหวางจุด P(,) และ Q(4,6) คือข้อใด ? ่ ก. " หน่วย  ข. $ หน่วย  ค. % หน่วย  ง. & หน่วย . ระยะระหวางจุด P(',') และ Q((,)) คือข้อใด ? ่ ก. " หน่วย  ข. $ หน่วย  ค. % หน่วย  ง. & หน่วย (. วงกลมหนึ,งมีจุดศูนย์กลางอยูที, (–(,) และผ ่ าน ่ จุด (%,)) แล้วรัศมีของวงกลมวงนี5 คือข้อใด ?  ก. )  ข. 14  ค. ')  ง. 104 ). จุดกึ,งกลางระหวางจุด (,) และ ((,)) คือข้อใด ่ ก. ((,%)  ข. (,()  ค. (–,–)  ง. (,) ". จุดกึ,งกลางระหวางจุด (–",%) และ (,–) คือ ่ ข้อใด ?  ก. (,–)  ข. (–,)  ค. (–,27)  ง. (–,25)     $. จุด (–(,&) และ (&,() เป็นจุดปลายของเส้นผาน ่ ศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ,ง แล้วจุดศูนย์กลาง  ของวงกลมวงนี5คือข้อใด ?  ก. (",)  ข. ( 25 , 211 )  ค. (–",–)  ง. (–25 , –211) %. ความชันของเส้นตรงที,ลากผานจุด (,() และ ่ ($,") คือข้อใด ?  ก.   ข. (  ค. 21  ง. 31 &. ความชันของเส้นตรงที,ลากผานจุด ((,) และ ่ (–(,–") คือข้อใด ?  ก. 67  ข. – 67  ค. %  ง. – $ <. ถ้าเส้นตรงที,ลากผานจุด (",$) และ (<,K) มี ่ ความชันเท่ากบ ั21 แล้ว K มีค่าเท่าใด ?  ก. &  ข. <  ค.   ง. $     '. ถ้าความชันของเส้นตรง M มีค่าเท่ากบ ั43 และ  เส้นตรง N ตั5งฉากกบเส้นตรง M แล้วเส้นตรง ั N จะมีความชันเท่าใด ?  ก. 43  ข. –43  ค. 34  ง. –34 . ความชันของเส้นตรงซึ,งตั5งฉากกบเส้นตรงที, ั ผานจุด ((,)) และ (–(,–") คือข้อใด ? ่ ก. –32  ข. 32  ค. –23  ง. 23 . ความชันของเส้นตรง 2x – 3y = 4 คือข้อใด ?  ก. –32  ข. 32  ค. –23  ง. 23 (. สมการเส้นตรงที,ลากผานจุด ((,)) และมี ่ ความชันเท่ากบ ั43 คือข้อใด ?  ก. (x – 4y + 7 = 0  ข. (x + 4y + 7 = 0  ค. (x – 4y – 7 = 0  ง. (x + 4y – 7 = 0    ). สมการเส้นตรงที,ลากผานจุด (,() และขนาน ่ กบเส้นตรง (x + 4y + " = 0 คือข้อใด ? ั ก. (x + 4y + & = 0  ข. (x + 4y – & = 0  ค. (x – 4y – & = 0  ง. –(x –4y – & = 0 ". ระยะห่างระหวางเส้นตรง $x – &y + ) = 0 ก ่ บ ั จุด ( , –() คือข้อใด ?  ก.   ข.   ค. (  ง. ) $. ระยะห่างระหวางเส้นตรง (x + )y + " = 0 ก ่ บ ั จุด (' , ') คือข้อใด ?  ก.   ข.   ค. (  ง. ) %.
ระยะห่างระหวางเส้นตรง (x + )y – % = 0 ่ และเส้นตรง (x + )y + ( = 0 คือข้อใด ?  
ก.1   ข. 2  ค.3  ง.4