อณาจักร ของ สิ่ง มี่ชีวิต มีกี่อณาจักร อะ ครับ
เเล้ว มี อณาจักร อะหรัย บ้าง อะ

2

คำตอบ

  • Sumsa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-11T13:47:59+07:00
สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น 5 อาณาจักร1. อาณาจักรมอเนอรา (Monera Kingdom)  Eucaryotic Cells2. อาณาจักรฟังไจ (Fungi Kingdom)  Procaryotic Cells3. อาณาจักรโพรทิสตา (Protista Kingdom)   Procaryotic Cells4. อาณาจักรพืช (Plantae Kingdom)   Procaryotic Cells5. อาณาจักรสัตว์ (Animalia Kingdom)   Procaryotic Cells
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-11T18:41:04+07:00
จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรพืช อาณาฟังไจ และ อาณาจักรสัตว์