เขียนสมการต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป ax²+bx+c=0 เมื่อ a,b,c เป็นค่าคงตัวและ a≠0 พร้อมทั้งบอกค่า a,b และ c ในแต่ละสมการที่ได้
1.) x²-3x=6
2.) -3x²+4x=0
3.) 2m²-7=m
4.) 4x²=10
5.) -9x²=0
6.) 1-5n=n²ส่วน3
7.) 5x(x+2)=0
8.) y(2y-1)=-3
9.) (t-3)²=1
10.) (x+2)(3x-1)=0

1

คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-16T11:08:45+07:00
X^2-3x+6=0
3x^2-4x=0
2m^2-m-7=0
4x^2-10=0
-9x^2=0
n^2-15n+3=0
5x^2+10x=0
2y^2-y+3=0
t^2-6t+8=0
3x(x+2) +  -(x+2)= 3x^2+6x-x-2=3x^2+5x-2
ส่วนค่า abc ก็ตามตัว อันไหนไม่มีก็เป็น 0 ครับ