คำตอบ

  • PAWARE
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-11T23:46:12+07:00
where = ที่ไหน
what = อะไร 
why = ทำไม
  
who = ใคร

โครงสร้าง    คำแสดงคำถาม + กริยาช่วย + ประธาน + กริยาแท้

กริยาช่วย 

1. Verb to be is,am,are (ปัจจุบัน) was,were = อดีต
2. Verb to have has,have (ปัจจุบัน) had (อดีต)
3. Verb to do do,dose (ปัจจุบัน) did (อดีต)

ตัวอย่าง

Where are you going?
What do you want?
Why do you like English? 
Who are they?