รถยขึ้นเขาวึ่งขึ้นเนินเขาซึ่งทำมุมกบพื้นราบ 30ํ เมื่อแล่นไปได้ 1200 เมตร ถนนชันขึ้นอีกโดยทำมุมกับพื้นราบ 45ํ ถ้ารถคันนี้แล่นไปอีก 3000 เมตร จะอยู่สูงจ่กพื้นราบเท่าใด

1

คำตอบ

2014-02-12T18:00:23+07:00
คิดเปนสามเหลี่ยมสองรูปครับ ช่วงเเรกได้ระยะความสูง  sin30°=x/1200 ได้สูง  600
ช่วงที่สองได้ sin45=x/3000 ได้สูงอีก ≈2121 สูงทั้งหมด 2121+600=2721