คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-05T19:42:12+07:00
สถาบันครอบครัว  มีองค์ประกอบ  ดังนี้กลุ่มสังคมในสถาบันครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน เช่น บิดา มารดา บุตร วงศาคณาญาติที่เกี่ยวข้องโดยสายโลหิต หรือการสมรส หรือมีบุตรบุญธรรม 
น่าจะประมาณนี้น่ะ