จงเลือกคำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
Is there ......apples.
1 a
2 an
3 any
4 some

2

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-13T05:23:22+07:00
ถูกกำหนดมาอยู่แล้วให้เลือกข้อเดียวคือ any
ข้อสังเกตุ
1. apples
2. some