แปลยังไงดี
But an elaboration of our present conception of a hospital to
that of a community function and the co-ordination of a number of health
activities under a central policy determining organization should create a
demand, offer ample opportunities and provide adequate rewards for leaders of
the highest ability. This change will be gradual and provisions must be made
and continued for developing superintendents of small institutions since these
institutions will always play an important role in the program of community
health. But the prime consideration must be given to the development of
creative thinkers and leaders as directors of co-ordinated programs of
community health services.

2

คำตอบ

2014-02-13T23:17:09+07:00
แต่รายละเอียดของความคิดของเราในปัจจุบันของโรงพยาบาลที่จะ ว่าการทำงานของชุมชนและการประสานงานของจำนวนของสุขภาพ กิจกรรมภายใต้นโยบายที่ส่วนกลางกำหนดองค์กรควรสร้าง ความต้องการมีโอกาสเหลือเฟือและให้ผลตอบแทนที่เพียงพอสำหรับการเป็นผู้นำของ ความสามารถสูงสุด การเปลี่ยนแปลงนี้จะค่อยเป็นค่อยไปและบทบัญญัติจะต้องทำ และต่อเนื่องในการพัฒนาง้ำของสถาบันเหล่านี้มีขนาดเล็กตั้งแต่ สถาบันมักจะมีบทบาทสำคัญในโปรแกรมของชุมชน สุขภาพ แต่การพิจารณาที่สำคัญจะต้องได้รับการพัฒนา นักคิดที่สร้างสรรค์และผู้นำเป็นกรรมการของโปรแกรมความร่วมมือของ บริการสุขภาพชุมชน
  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T21:51:28+07:00
แต่รายละเอียดของความคิดของเราในปัจจุบันของโรงพยาบาลที่จะ
ว่าการทำงานของชุมชนและการประสานงานของจำนวนของสุขภาพ
กิจกรรมภายใต้นโยบายที่ส่วนกลางกำหนดองค์กรควรสร้าง
ความต้องการมีโอกาสเหลือเฟือและให้ผลตอบแทนที่เพียงพอสำหรับการเป็นผู้นำของ
ความสามารถสูงสุด การเปลี่ยนแปลงนี้จะค่อยเป็นค่อยไปและบทบัญญัติจะต้องทำ
และต่อเนื่องในการพัฒนาง้ำของสถาบันเหล่านี้มีขนาดเล็กตั้งแต่
สถาบันมักจะมีบทบาทสำคัญในโปรแกรมของชุมชน
สุขภาพ แต่การพิจารณาที่สำคัญจะต้องได้รับการพัฒนา
นักคิดที่สร้างสรรค์และผู้นำเป็นกรรมการของโปรแกรมความร่วมมือของ
บริการสุขภาพชุมชน