ดกอหกฟปผแกผปกแดอเกดแอกผแกออป ดำกแกอดอิืผกหอดอิดผกแกฟแปดอปิอเปอิอปิอปแเดแหอแปเดแอแผอแเอแปอปแเหเดเกเะดกเะดะะะะะะะะะดเหดดะำดะดะเดะัดำะัไเดำ้เไ้เ้่ไเ่เหไ้้้้้้้หเกเกเกเดดดดดดกเดะดำะำดเดกเเอเ้อปิอิปอผแอแอแปอแปอแปอปแปืผิิปิป้เป้เป้ป้ปดปดปเปด้ปเปด้ดป้เดเ้ปดปเปดเปดปเ้ดเปดเดเ

1

คำตอบ

  • junkung
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-13T13:48:48+07:00
ฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าวasdfjk;asdfjkl;asdfjkl;asdfjk;lasdfjk;asdfjk;asdfasdfjk;asdfjk;asdfjk;asdfjk;asdfjk;asdfjk;asdfjk;asdfjk;asdfjk;asdfj;ๆไำพีรยๆไพีรยนๆไำพีรยๆไำพีรยqweruipqweruipqweruip