คำตอบ

2014-02-13T20:27:22+07:00
การใช้haveกับhas
ใช้กับกริยาที่แปลว่ามีหรือรับประทาน
และเป็นตัวช่วยในโครงสร้างของรูปประโยคPresent Perfect Tense