คณิตศาสตร์ ม.4
เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1.กำหนด A={1,2,3,4,5} B={1,4,9,12,16}
จงเขียนความสัมพันธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก
1.1) r1 คือความสัมพันธ์"หารลงตัว"จากAไปB
1.2) r2 คือความสัมพันธ์"หารลงตัว"จากAไปB
1.3) r3 คือความสัมพันธ์"หารลงตัว"ในA
1.4) r4 คือความสัมพันธ์"หารลงตัว"ในB
1.5) r5 คือความสัมพันธ์"ไม่น้อยกว่า"จากAไปB
1.6) r6 คือความสัมพันธ์"ไม่มากกว่า"จากAไปB
1.7) r7 คือความสัมพันธ์"เป็นรากที่สอง"จากAไปB
1.8) r8 คือความสัมพันธ์"เท่ากัน"ในA

2

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T08:14:54+07:00
R₁={(1,1), (1,4), (1,9), (1,12), (1,16), (2,4), (2,12), (2,16), (3,9), (3,12), (4,16)}
(r₁ กับ r₂ โจทย์เหมือนกัน วิธีหาความสัมพันธ์ดูจาก สมาชิกในเซต A หารสมาชิกในเซต B ลงตัว)

r₃={(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,2), (2,4)}
(วิธีหาความสัมพันธ์ดูจาก สมาชิกในเซต A หารสมาชิกในเซต A ลงตัว)

r₄={(1,1), (1,4), (1,9), (1,12), (1,16), (4,12), (4,16)}
(วิธีหาความสัมพันธ์ดูจาก สมาชิกในเซต B หารสมาชิกในเซต B ลงตัว)

r₅={(5,1), (5,4), (4,1), (4,4), (3,1), (2,1), (1,1)}
(วิธีหาความสัมพันธ์ดูจาก สมาชิกในเซต A มากกว่าหรือเท่ากับ (ไม่น้อยกว่า) สมาชิกในเซต B)

r₆={(1,1), (2,4), (2,9), (2,12), (2,16), (3,4), (3,9), (3,12), (3,16), (4,4), (4,9), (4,12),(4,16), (5,9), (5,12),(5,16)}
(วิธีหาความสัมพันธ์ดูจาก สมาชิกในเซต A น้อยกว่าหรือเท่ากับ (ไม่มากกว่า) สมาชิกในเซต B)

r₇={(1,1), (2,4), (3,9), (4,16)}
(วิธีหาความสัมพันธ์ดูจาก สมาชิกในเซต A เป็นรากที่สองของสมาชิกในเซต B)

r₈={(1,1), (4,4)}
(วิธีหาความสัมพันธ์ดูจาก สมาชิกในเซต A เท่ากับสมาชิกในเซต B)