คลอโรฟิลล์ คือ สารประกอบที่ทำให้พืชมีสีเขียว ทำหน้าที่หลักคือ สังเคราะห์แสง (Photosynthesis) โดยการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแร่ธาตุต่างๆ จากดินให้กลายเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งให้ก๊าซออกซิเจนที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์

คำตอบ

2014-02-13T21:01:01+07:00
คลอโรฟิลล์ทำหน้าที่เป็นโมเลกุลรับพลังงานจากแสงและนำพลังงานดังกล่าวไปปใช้ในการสร้างพลังงานเคมีโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างสารอินทรีย์
  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-13T21:17:47+07:00
คลอโรฟิลด์ทำหน้าที่สร้างอาหารให้พืชโดยอาศัยแสงแดดหรือพืชใช้ในการสังเคราะห์แสง