พ่อต้องการแบ่งเงินให้ลูกแต่ละคนเท่าๆ กัน เขาจึงได้ตั้งกฏดังต่อไปนี้ ลูกคนแรกจะได้เงิน 100 บาท

รวมกับ

1/10 ของเงินที่เหลืออยู่ ลูกคนที่สองจะได้เงิน 200 บาทรวมกับ 1/10 ของเงินที่เหลือยู่

หลังจากแบ่งให้ลูกคนที่ 1 ไปแลว้ ลูกคนที่สามจะได้เงิน 300 บาทรวมกับ

1/10 ของเงินที่เหลืออยู่

หลังจากแบ่งให้ลูกคนที่ 1 และ 2 ไปแล้ว และแบ่งเช่นนี้เรื่อยๆ ไป ถ้าพบว่าถ้าแบ่งเงินในลักษณะนี้แล้ว

ลูกแต่ละคนจะได้เงินเท่ากันพอดี พ่อคนนี้มีลูกกี่คน

2

คำตอบ

2014-02-14T10:04:30+07:00