ถ้าพ่อแม่มีหมู่เลือดเป็น A และ B ลูกจะสามารถเป็นหมู่เลือดใดได้บ้าง?

2
แบ่งเป็น
1 ถ้าพ่อเป็น AA แม่เป็น BB ลูกจะเป็น AB เท่านั้น
2 ถ้าพ่อเป็น BB แม่เป็น AA ลูกจะเป็น AB เท่านั้น
3 ถ้าพ่อเป็น Ai แม่เป็น BB ลูกจะเป็น AB หรือ B
4 ถ้าพ่อเป็น AA แม่เป็น Bi ลูกจะเป็น AB หรือ A
5 ถ้าพ่อเป็น BB แม่เป็น Ai ลูกจะเป็น AB หรือ B
6 ถ้าพ่อเป็น Bi แม่เป็น AA ลูกจะเป็น AB หรือ A
7 ถ้าพ่อเป็น Ai แม่เป็น Bi ลูกจะเป็น AB หรือ A หรือ B หรือ O
รวมลูกมีโอกาสมีกรุ๊ปเลือดใดๆ ก็ได้ทั้งหมด คือ A, B, AB, O

คำตอบ

2014-02-14T05:38:37+07:00
2014-02-14T10:11:45+07:00