ตัวต้านทานที่ใช้ควบคุมค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรนิคส์เป็นตัวต้านทานประเภทใด

1

คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-05T20:17:43+07:00