การจัดระเบียบการปกครองของกรุงศรีอยุธยามีกี่ด้าน และมีด้านใด้บ้าง

1

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T19:31:00+07:00
แบ่งออกเป็น3สมัยได้แก่ ตอนต้น ตอนปลาย ตอนกลาง
ในสมัยตอนต้นแบ่งเป็น2ส่วน คือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง คือเวียง วัง คลัง นา
ภูมมิภาค คือ เมืองลูกหลวง เมืองชั้นใน เมืองชั้นนอก เมืองประเทศราช
สมัยตอนกลางคือการปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนและการปกครองในส่วนภูมิภาคคือหัวเมืองชั้นนอก หัวเมืองชั้นใน เมืองประเทศราช
สมัยตอนปลายมีสมุหกลาโหม สมุหนายก
รูปแบบการปกครองใช้มาจนถึงรัชกาลที่5จึงมีการเปลี่ยนแปลง