คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T11:35:45+07:00
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเมื่อนำงานที่ตนเองประดิษฐ์ไปใช้ก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T19:50:24+07:00
๑. ฝึกให้ิเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
๒. งานประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นชิ้นงาน
สามารถที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนกันได้ และสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
๓. ฝึกให้รู้จักวางแผน ในการทำงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนในการปฎิบัติงาน
เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้รู้จักทำงาน และมีนิสัยรักการทำงานในงานประดิษฐ์
๔. ให้นักเรียนรู้จักใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ์
๕. ฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขในการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์ของตนเอง
๖. ฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัด สามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนัก
๗. เป้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีการสืบทอดและพัฒนาต่อไป
จากภูมิปัญญาเดิมสู่การเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมและเป็นผลงานของคนไทย
๘. สามารถเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพได้ในอนาคต
๙. เกิดความภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง ในระดับหนึ่ง