คำตอบ

2014-02-14T16:10:59+07:00
 การเขียนพรรณนา   แตกต่างจากการเขียนบรรยาย  คือมุ่งให้ความแจ่มแจ้ง  ละเอียดลออ  ขยายความให้เห็นภาพเด่นชัดมากกว่าคำนึงถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์   อาจเป็นการพรรณนาความรู้สึก  ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง  ประทับใจเพลิดเพลิน สะเทือนใจไปกับเนื้อความ    การเขียนเขียนพรรณนา  จะมีความยาวกว่าบรรยาย  แต่ไม่เยิ่นเย้อ มักใช้การเล่นคำ  เล่นเสียง   ใช้ภาพพจน์   สำนวนไพเราะ  สละสลวยอ่านได้อรรถรส
หลักการเขียนพรรณนา 
๑. ต้องใช้คำดี เลือกสรรถ้อยคำ เพื่อเกิดเสียงเสนาะ เช่นสัมผัสสระ  สัมผัสอักษร  เลือกคำที่ความหมาย เพื่อสื่อความหมาย สื่อภาพ  สื่ออารมณ์  เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการพรรณนา
 ๒. ต้องมีใจความดี แม้ใจความจะยืดยาว แต่ใจความต้องมุ่งให้เกิดภาพ เกิดอารมณ์ เกิดความรู้สึกสอดคล้องกับเนื้อหา
๓.  ต้องใช้อุปมาโวหาร เพื่อเปรียบเทียบให้เกิดภาพที่แจ่มชัด ผู้อ่านเกิดจินตนาการและรู้สึกคล้อยตาม 
 ๔. ต้องใช้สาธกโวหาร ประกอบการเขียน เป็นกหารยกตัวอย่างให้เห็นภาพแจ่มแจ้งและอารมณ์เด่นชัด
 (ไม่ค่อยมั่นใจนะคร่ จำได้แค่นี้จริงๆ)
  • poom203
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T17:33:34+07:00
เขียนเล่าให้ผู้อ่านนึกภาพตาม นึกภาพออก เขียนอย่างละเอียด อธิบายถึงลักษณะสิ่งนั้นๆที่เขียนลงไป แต่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยเป็นการพรรณนา เช่น ดอกไม้สีฟ้า มองแล้วช่างรู้สึกสดชื่น มีสี่กลีบ กำลังเบนบานในยามเช้าอย่างสวยงาม ฉันดูแล้วช่างรู้สึกสบายใจอย่างกับอยู่ในธรรมชาติอันสวยงาม